ხშირად დასმული კითხვები

ისეთი პროდუქტისგან წარმოქმნილი ნარჩენი, რომელიც თავისი მახასიათებლებისა და ფართო გავრცელების გამო ნარჩენად გადაქცევის შემდეგ მართვის სპეციფიკური ზომების მიღებასა და მოვლას საჭიროებს (ზეთი, აკუმულატორი, საბურავი და სხვა).

გარემოსდაცვითი მიდგომა, რომელიც მოიცავს მწარმოებლის პასუხისმგებლობას საკუთარ პროდუქტზე, ამ პროდუქტის მოხმარების შემდეგ ეტაპზეც, პროდუქტის სრული სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში.

მწარმოებლების მიერ ინდივიდუალურად ან კოლექტიურად შექმნილი არაკომერციული იურიდიული პირის სტატუსის მქონე ორგანიზაცია, რომელიც პასუხისმგებელია მგვ-ის შესრულებაზე.

იმ მწარმოებლებსა და იმპორტიორებს, რომლებიც ახორციელებენ მგვ-ის დაქვემდებარებული პროდუქციის ბაზარზე პირველად განთავსებას.

• ნარჩენების, თითოეული ტიპის ნარჩენის მართვის რეგლამენტით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად, შეგროვება და დამუშავება; 
• სპეციფიკური ნარჩენების შეგროვებისა და რეციკლირების მიზნობრივი მაჩვენებლების მიღწევა; 
• გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურის განვითარება.